Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

„Текущ ремонт на съществуващи горски пътища" за нуждите на ТП ДГС Белоградчик за срок от 7 (седем месеца)

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-08-29 10:49:13
№ 20180829QuUw9818279

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва текущ ремонт на съществуващи горски пътища с прогнозна дължина  2 км. и ширина 3м., за който ще са необходими 33 часа работа с булдозер.

Пълно описание  на поръчката  се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

Възложителят не се задължава да усвои целия обем от дейности, посочени в техническата спецификация.  Стойността на поръчката  е прогнозна и Възложителят не се задължава да я усвои напълно.

Възложителят може да заявява и дейности със сходен характер, извън описаните  в техническата спецификация , но в рамките на предвидения финансов ресурс.  

 При извършване на ремонтните дейности следва да се спазват изискванията на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им  /Издадена от Министерството на регионалното развитие, Министерството на земеделието и храните , Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014 г./, както и действащото законодателство на Република България.


Документи
24162018291608_reshenie za otkrivane na prozedura.rar
24442018291608_obqvlenie na porachka.rar
25042018291608_zaglavna straniza.rar
25172018291608_dokumentatsia remont pat.rar
25482018291608_Техническа спецификация.rar
26072018291608_Образец №2 - Техническо предложение.rar
26222018291608_Образец №3_ценово_предложение.rar
26352018291608_ESPD-BG1.rar

ПубликацияДата
Съобщение, относно отваряне на ценови предложения 2018-10-05 14:45:00
Протокол №1 от работата на комисията 2018-10-01 15:00:00
Решение №12 за класиране 2018-10-15 15:30:00
Обявление за изпълнена поръчка 2019-09-24 14:45:00
Договор № 37 От дата: 2018-11-15 2018-11-15 15:20:00
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-11-15 2019-01-08 14:05:00
Плащане по договор №: 37 От дата: 2018-11-15 2019-10-09 16:30:18

<-- Обратно към поръчки