Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части на автомобилите на ТП ДГС "ЛОМ" за срок от 36 месеца

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-04-05 14:00:00
№ 20180410POGW9327152

Описание:

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС "Лом", включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.

            Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили:

 

Марка

Модел

Обем

куб.см

Година

Вид ДВГ

бензин/

дизел/газ

 

1.

Ваз Нива

21213

1700

2002

Бензин/Газ

 

2.

Ваз Нива

21214

1700

2006

Бензин/Газ

 

3.

Ваз Нива           

Лада 4х4

1700

2014

Бензин

 

4.

Товарен автомобил

Грейт Уолл Стийд 5

2378 к

2012

Бензин

 

 

Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили, придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същите цени, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата автомобили.

1. Предметът на поръчката включва:

1.1. Поддръжка и текущ ремонт - обхващат цялостното поддържане в изправност на МПС, проверка на ходовата част, спирачна система и кормилната уредба; проверка на съединител, скоростна кутия и диференциал; проверка и ремонт на ел. инсталацията, без радиоапаратите; проверка и смяна на консумативите при необходимост - масла, филтри, антифриз, спирачна течност и др.; диагностика на двигател; извършване на текущ ремонт на МПС, включително доставка и монтаж на гуми.

1.2. Доставка на резервни части и други консумативи за същите, необходими при правилната работа на МПС.

            Изпълнителят трябва да е в състояние и да има възможност за извършване ремонти на двигател, на ходова част, електрически системи, на агрегати и възли, да регулира геометрията на окачване на преден и заден мост на автомобилите, на климатици и климатроници и др.

            2. На основание §3, ал. 3 от НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства до приемането на методиката по наредбата се прилага методиката по чл. 15, ал. 4 от НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор (отм.), в конкретния случай Приложение № 5 към чл.15, ал.4 на отменената Наредба № 24 от 08.03.2006 - времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да превишава стойностите по приложението.

            3. Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонта: Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за правилната експлоатация на служебните автомобили, за извършването на извънгаранционно техническо обслужване и текущ ремонт е за сметка на Изпълнителя.

Доставените, вложени и монтирани резервни части, материали и консумативи трябва да са нови и да отговарят на изискванията на производителя на автомобила.

            Вложените резервни части, материали и консумативи се заплащат от Възложителя по цени, съобразно с предложената от участника отстъпка спрямо доставната им цена. Доставната цена на вложените части се доказва с представяне на копие от фактурата, с която Изпълнителят ги е закупил.

            Допустимо е използването на резервни части, предоставени от Възложителя. В тези случаи Изпълнителя не е обвързан с гаранционен срок.


ПубликацияДата
Документация 2018-04-04 13:45:00
Обявление 2018-04-04 13:45:00
Решение 2018-04-04 13:50:00
Проект-договор 2018-04-04 13:50:00
ЕЕДОП 2 2018-04-04 13:50:00
ЕЕДОП 2018-04-04 13:55:00
Документация одобрена 2018-04-04 13:55:00
Методика за оценка на офертите 2018-04-04 14:35:00
Техническа спецификация 2018-04-04 14:35:00
Протокол 1/10.05.2018 г. 2018-05-10 13:40:00
Съобщение за отваряне на ценови параметри 2018-05-15 13:15:00
Проткол 2/15.05.2018 2018-05-21 09:40:00
Протокол № 3/18.05.2018 2018-05-21 09:40:00
Решение 2018-05-21 09:40:00
Обявление 2018-07-27 10:30:00
Договор 2018-07-27 10:30:00
Ценово предложение 2018-07-27 10:30:00
Техническо предложение 2018-07-27 10:30:00
Прекратяване 2021-08-02 16:15:00

<-- Обратно към поръчки