Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

«Доставка на автомобилен бензин А 95Н, А 98Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм.» /открита процедура с обявление в ОВ на ЕС -чл.45в от ЗОП/

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-01 12:07:52
№ 20151201ELaX5684983

Описание:

ТП ДГС Черни Осъм определя  Максималната прогнозна стойност на поръчката за три календарни години е 30  000.00/тридесет хиляди/ лв. без ДДС, която е изчислена по реда на чл.15, ал.2, т.2 б. „а” от Закона за обществените поръчки.

Течните горива трябва да отговарят на нормативните стандарти, определени в РБългария и на изискванията за качество, регламентирани с чл. 6 от Наредбата за качество на течни горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156/2003 год. и на Българския държавен стандарт. Изпълнителят носи отговорност за вреди, произтекли от некачествени течни горива – бензин, дизел  и смазочни материали.

 

 Документи
53122015011112_obyavlenie.rar
53442015011112_reshenie.rar
55062015011112_dokumentaciya goriva.rar
19312015011212_съобщение медиии.docx

ПубликацияДата
нови приложения №4, №5, №6 2015-12-01 14:06:00
Друго 2015-12-01 14:28:00
протокол 1 и уведомление за дата и час на отваряне на ценовите оферти 2016-01-12 12:01:00
Протокол 2 и решение 2016-01-19 13:26:00
Договор № 1 От дата: 2016-02-11 2016-02-13 10:28:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-11 2016-03-10 09:47:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-11 2016-04-12 11:02:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-02-11 2016-05-20 11:58:00

<-- Обратно към поръчки