Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства, служителите и имуществото на ТП ДГС - Троян със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Живот и злополука”, „Гражданска отговорност при носене и упот

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-26 16:40:00
№ 20150225diCO4579631

Описание:

1.1.Застраховане на 6 броя моторни превозни средства съгласно документацията със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”.

1.1.1.Застраховката „Гражданска отговорност” следва да бъде с покритие на територията на Република България

1.1.2. Застраховката „Гражданска отговорност” следва да покрива всички рискове, съгласно Наредбата за задължително застраховане.

1.1.3. Срокът на застраховката е следният:

            - от 10.04.2015 г. до 09.04.2016г. или една година след сключване на договора, за МПС с рег.№  ОВ 5671АР,  ОВ 8089 АТ,ОВ 0610 В;

            - от 12.11.2015г. до 11.11.2016г за автомобил с рег. № ОВ 98 43 АТ;

            - от 01.05.2015г. до 30.04.2016г. или една година след сключване на договора за автомобил, за МПС  с рег. № ОВ 2162 ВВ;

           - от 15.01.2016г. до 14.01.2017г за автомобил с рег. № ОВ 0813 ВА  .

1.2.Застраховане на  2 броя МПС със застраховка „Автокаско”.

1.2.1.Застраховката „Автокаско” следва да бъде с териториално покритие на територията на Република България.

            1.1.2.Застраховката”Автокаско” обезщетява при пълна загуба или частични повреди и следва да покрива следните рискове:

-          пожар, умишлен палеж, експлозия;

-          природни бедствия – земетресение, буря,ураган,градушка,наводнение,гръм, мълния,свличане или срутване на земни пластове и други;

-          тежест от естествено натрупване на сняг,падане на лед и снежни маси;

-          пътнотранспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата;

-          злоумишлени действия на трети лица – надраскване, поливане с химични вещества,пробиване,счупване на заключващи устройства,стъкла,оборудване и други повреди на МПС,причинени от трети лица чрез механично действие;

-          кражба и/или грабеж на цялото МПС.

1.1.3. Срокът на застраховката е следният:

            -от 12.11.2015г. до 11.11.2016 г за автомобил с рег. № ОВ 9843АТ;

            - от 17.05.2015г. до 16.05.2016г за автомобил с рег. № ОВ 0813 ВА  ;

1.3.Застраховане до 19 броя служители на ТП - ДГС – Троян със застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” и следва да обезщетява всички рискове, при застрахователна сума от  20 000 лв.

      1.3.1. Срокът на застраховане  е  1 година . Служителите подлежащи на застраховане ще се посочват допълнително при възникнала необходимост за застраховане в рамките на срока на договора. 

1.4.Застраховката „Живот и злополука” на 19 броя служители и  следва да покрива рисковете – временна неработоспособност и смърт, при застрахователна сума от 3 000 лв.

1.4.1. Срокът на застраховката е от 17.09.2015г. до 16.09.2016г.

1.5. „Застраховка на имущество – застроени имоти, частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ТП ДГС-Троян или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения” .

1.5.1. Застраховка „ Имущество” следва да покрива следните рискове:

            -  земетресение;

-пожар, умишлен пожар, вкл. последиците от гасенето му (вкл. пожар причинен от служители и работници на застрахования поради нарушение на стандартите и изискванията на компетентните органи), умишлен пожар;

-мълния, експлозия, буря, ураган, наводнение, свличане и срутване на земни пластове, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при натрупване на сняг и лед,

 -спукване на водопроводни, канализационни, газопроводни, отоплителни и климатични инсталации;

-падащи дървета или клони, чупене на стъкла, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), допълнителни разходи за отстраняване последици от настъпили застрахователни събития;

- кражба;

-Повреда на техника следствие на токов удар;

-Застраховката трябва да покрива и гражданската отговорност към трети лица за щети, причинени от пожар, експлозия, неизправности в електрическата инсталация,  спукване или изтичане на тръби на застрахованите имоти.

1.5.2. Отчетната  стойност на недвижимите имоти  512000 лв.(Административна сграда, Ловен дом „Шипково“, Ловен дом „Беклемето“).

1.5.3. Стойността на техниката е 32 500 лв, а на обзавеждането 35 000лв.

     1.5.4. Срокът на застраховката е от 20.05.2015г. до 19.05.2016г.

 

1.6. Застраховка на трайни насаждения - застраховане  на  трайни насаждения, новосъздадени горски култури, както следва:

 

-          подотдел 208 "а" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 21590.242.50 от КВС; площ 48 дка;

-          подотдел 210 "б" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 21590.245.19 от КВС; площ 7 дка;

-          одотдел 210 "г" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 21590.245.10 от КВС; площ 5 дка;

-          подотдел 220 "а" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 21590.253.41 от КВС; площ 20 дка;

-          подотдел 220 "б"-1 по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 03558.202.51 от КВС; площ 16 дка;

-          подотдел 220 "б"-2 по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 03558.202.51 от КВС; площ 45 дка;

-          подотдел 221 "а" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 03558.202.1 от КВС; площ 11 дка;

-          подотдел 221 "ш" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 03558.202.51 от КВС; площ 17 дка;

-          подотдел 266 "у" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 12108.332.11 от КВС; площ 12 дка;

-          подотдел 267 "о" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имоти № 12108.27.2 и №12108.305.27от КВС; площ 13 дка;

-          подотдел 268 "в" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 12108.306.21от КВС; площ 17 дка;

-          подотдел 268 "д" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот  № 12108.306.8 от КВС; площ 3 дка.

 

Общата площ на залесените горски територии е 214 дка. Извършените разходи за създаване на горските култури са в размер на 109036,24 лв. без ДДС.

При застраховането трябва да бъдат покрити следните рискове: градушка, буря, проливен дъжд, пожар, измръзване, осланяване, продължителна суша, болести и вредители. В условията на договора за застраховка трябва да се посочат следните условия:

-          при тотална щета на застрахованите горски култури, в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция;

-          при частично погиване на застрахованите горски култури, обезщетението се изпраща на ТП ДГС Троян.

1.6.1.Срок на застраховката е от 11.12.2015г. до 10.12.2016г.


Документи
00292015261502_zaglavna_stranica.jpg
00422015261502_застраховки троян 2015.doc
59492015261502_reshenie_zastrahokwi.fed
00132015261602_obiavleni_zastrahokwi.fed

ПубликацияДата
Друго 2015-02-27 09:45:00
Протокол 1 от 27.03.2015г. 2015-03-27 13:55:00
Протокол от 02.04.2015г. 2015-04-03 09:00:00
Решение №2 от 03.04.2015г. на директора на ТП"ДГС Троян" 2015-04-03 09:00:00
Договор № Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2015-05-19 11:55:00
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2015-05-19 16:36:05
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2015-05-19 16:38:18
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2015-05-19 16:41:26
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2015-06-10 17:07:54
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2015-06-10 17:09:09
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2015-08-06 09:19:00
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2015-10-08 15:08:34
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2015-11-26 15:47:20
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2015-12-28 20:57:54
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2016-01-27 15:50:16
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП/18.05.2015 От дата: 2015-04-22 2016-02-17 11:21:38

<-- Обратно към поръчки